Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ και για τον συγκεκριμένο κύκλο, ανέρχονται στα 3900 ευρώ. Καταβάλλονται σε έξι (06) ισόποσες δόσεις των 650 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο. Η Διεύθυνση του ΠΜΣ είναι σε φάση επικοινωνίας με Τραπεζικούς φορείς για την επίτευξη συμφωνίας πληρωμής των δόσεων ατόκως μέσω τραπεζικής κάρτας.