Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148). Επίσης θα διδάξουν διαπιστευμένοι-πιστοποιημένοι Φυσικοθεραπευτές ειδικών γνώσεων αναγνωρισμένου κύρους.