Οργάνωση & Διδασκαλια Μαθημάτων

  • Οργάνωση Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  • Αριθμός Μαθημάτων ανά εξάμηνο

Στο Πρόγραμμα μερικούς φοίτησης ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε έξι (06) ανά εξάμηνο, ενώ στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης στα τρία (03). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πραγματοποιείται σε ένα (01) ή δύο (02) εξάμηνα αντίστοιχα. 

  • Οργάνωση μαθήματος

Το κάθε μάθημα εποπτεύεται από 1-3 εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει 13 διδακτικές ή πρακτικές ενότητες και ολοκληρώνεται σε 13 εβδομάδες υποχρεωτικής παρακολούθησης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο βάσει του ωραρίου προγράμματος που φαίνεται πιο κάτω:

Παρασκευή: 14:30 – 19:30

Σάββατο: 9:00 – 19:00

Η παράδοση μέρους των διδακτικών ενοτήτων θα πραγματοποιείται μέσω διαδραστικής τηλεδιάσκεψης εκπαιδευτικού με φοιτητές ή μέσω παρακολούθησης του μαθήματος οπτικά (βίντεο) και γραπτά (Power Point).

Το μάθημα διενεργείται από ένα συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, ενισχυτικών διδασκαλιών, πρακτικής και κλινικής άσκησης και ατομικής μελέτης του φοιτητή. Οι εργασίες των φοιτητών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την αναγκαιότητα των φοιτητών του ΠΜΣ να αναδείξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και την αξιολόγηση μιας κατάστασης, καθώς και να χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων για να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις ικανότητές τους. Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με γραπτές εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και ασκήσεις πράξης στον χώρο του Τμήματος και στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Τέλος οι φοιτητές υποχρεούνται στην πραγματοποίηση ενός ερευνητικού σχεδίου (projects). 

  • Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Στο στο κάθε μάθημα αντιστοιχούν πέντε (05) πιστωτικές μονάδες. Στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση Μ. .Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

  • Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική