Οργάνωση και Λειτουργία του ΠΜΣ

  • Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία - Neuromuscloskeletal Physiotherapy», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  • Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία - Neuromusculoskeletal Physiotherapy.

  • Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία  για τη  Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

  • Η δημιουργία υψηλού επιπέδου Φυσικοθεραπευτών προς όφελος της δημόσιας υγείας
  • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις επιστημονικές περιοχές που είναι συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος
  • Η δυνατότητα στους Έλληνες επιστήμονες να πραγματοποιούν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στη Φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας. 

Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

  1. Την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων, μέσω της παροχής σύγχρονης γνώσης, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να στελεχώνουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση των παθήσεων και κακώσεων που αφορούν το Νευρικό, το Μυϊκό και το Ερειστικό Σύστημα και να συμβάλλουν ουσιαστικά σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα υγείας.
  2. Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που άπτονται του αντικειμένου των Νευρομυοσκελετικών Παθήσεων.

 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα.